Правовой мониторинг за 2016 год

по состоянию на 27.12.2016

СПРАВКА

по итогам правового мониторинга за 2016 год

В соответствии с Правилами проведения правового мониторинга, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 486 (далее – Правила), в целях выявления противоречащих, неэффективно реализуемых, устаревших норм законодательства, а также принятия мер по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство и признания утратившими силу, структурными подразделениям государственных органов осуществляется мониторинг НПА, разработчиками которых они являются.

Согласно приказу Министра иностранных дел РК от 7 декабря 2015 года № 11-1-2/550 «Об утверждении графика мониторинга нормативных правовых актов на 2016 год», в период с января по декабрь 2016 года Министерства иностранных дел Республики Казахстан проводился мониторинг в отношении 46 нормативных правовых актов.

По информации, полученной по итогам мониторинга и предоставленной структурными подразделениями 17 нормативных правовых актов Министерства подлежали приведению в соответствие с действующим законодательством. На текущий момент из 17 заявленных актов приведены в соответствие - 16 (94%) актов, нуждаются в приведении в соответствие – 1 (6%). Из них:

1 постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы» от 3 мая 2011 года № 474.

В соответствии с пунктом 20 Правил итоги мониторинга нормативных правовых актов Министерства иностранных дел Республики Казахстан за 2016 года направлены в Министерство юстиции Республики Казахстан.

2016 жылғы құқықтық мониторнгінің қорытындысы туралы АНЫҚТАМА

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 468 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізу қағидасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жайларды және құқықтың ескірген нормаларын айқындау, оларды іске асыру тиімділігін бағалау, өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оларды күші жойылған деп тану жөніндегі шаралар қабылдау мақсатында, мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелері тұрақты негізде заңға тәуелді актілердің мониторингін жүргізеді.

«2016 жылға арналған Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізу кестесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 11-1-2/550 бұйрығына сәйкес, 2016 жылғы қаңтар-сәуір айлары кезеңінде ҚР СІМ 46 нормативтік құқықтық актісіне қатысты құқықтық мониторинг жүргізілді.

Құрылымдық бөлімшелердің келіп түскен ақпаратын ескере отырып, аталған нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізу нәтижелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 17 нормативтік құқықтық акті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестендіруге жатқызылады. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген 17 нормативтік құқықтық актілердің сәйкес келтірілгендері – 16 (94%), сәйкес келтіруді талап ететіндері - 1 нормативтік құқықтық акт. Оның ішінде:

«Қазақстан Республикасынан халықаралық ұйымдарға жұмысқа жіберілген, бұрын дипломатиялық қызмет персоналы лауазымында болған лауазымды адамдарға айырманы өтеу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 мамырдағы № 474 қаулысы.

Қағиданың 20-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің құқықтық мониторингі нәтижесі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жолданған.

Добавлено : 29.01.2017, 13:21, Изменено : 29.01.2017, 13:23