В Казахстан са създадени две нови министерства

На официалния сайт на президента на Република Казахстан е публикуван указ на Касъм-Жомарт Токаев за мерки за по-нататъшно подобряване на публичната администрация на Република Казахстан.

В съответствие с алинея 3 от член 44 от Конституцията на Република Казахстан, с цел модернизиране и повишаване на ефективността на системата на публичната администрация, ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Да се СЪЗДАДЕ:

1) Министерство на търговията и интеграцията на Република Казахстан с прехвърлянето на функции и правомощия към нея:

от Министерството на националната икономика на Република Казахстан в областта на формирането и осъществяването на вътрешната и външната търговска политика, международната икономическа интеграция, защитата на потребителите;

от Министерство на промишлеността и инфраструктурното развитие на Република Казахстан в областта на техническото регулиране, стандартизацията и гарантирането на еднаквост на измерванията;

от Министерството на външните работи на Република Казахстан за координация на дейностите в областта на насърчаването на износа;

2) Министерство на екологията, геологията и природните ресурси на Република Казахстан с прехвърлянето на функции и правомощия:

от Министерството на енергетиката на Република Казахстан в областта на формиране и прилагане на държавната политика за опазване на околната среда, управление на твърди битови отпадъци, защита, контрол и надзор на рационалното използване на природните ресурси;

от Министерството на земеделието на Република Казахстан в областта на ползването и опазването на водните ресурси, водоснабдяването, водоотвеждането, горското стопанство;

от Министерство на промишлеността и развитието на инфраструктурата на Република Казахстан в областта на държавното геоложко проучване, възпроизвеждане на минерално-ресурсната база.
Created at : 17.06.2019, 14:30, Updated at : 17.06.2019, 14:30