СТРАТЕГИЯТА “Казахстан – 2050”

Обръщение

на Президента на Република Казахстан и лидера на нацията

Н. Назарбаев към народа на Казахстан

СТРАТЕГИЯТА “Казахстан – 2050"

Новият курс на една утвърдила се държава

СЪДЪРЖАНИЕ

I.За благополучен Казахстан кризата е изпитание за нашата държавност, националната икономика, гражданското общество, общественото разбирателство, регионалното лидерство и международния авторитет

1.Силна и преуспяваща държава

2.Устойчив процес на демократизиране и либерализация

3.Разбирателство и мир между различните социални, етнически и религиозни общности

4.Националната икономика. Нашата роля в международното разделение на труда

5.Силна социална политика, която да гарантира обществена стабилност и разбирателство

6.Страна, призната от международната общност

7.Активната ни роля за лансиране на неразпространението на ядрено оръжие

8.Стратегията “Казахстан 2030". Основни изводи

II.Десетте глобални предизвикателства на ХХI в.

1.Първо предизвикателство: ускореният ход на историята

2.Второ предизвикателство: глобалната демографска диспропорция

3.Трето предизвикателство: заплахата пред глобалната безопасност на храните

4.Четвърто предизвикателство: острият недостиг на вода

5.Пето предизвикателство: глобалната енергийна сигурност

6.Шесто предизвикателство: изчерпването на природните ресурси

7.Седмо предизвикателство: Третата индустриална революция

8.Осмо предизвикателство: растящата социална нестабилност

9.Девето предизвикателство: кризата на ценностите на нашата цивилизация

10.Десето предизвикателство: заплахата от нова световна дестабилизация

IIІ. Стратегията “Казахстан – 2050" – нов политически курс към нов Казахстан в бързо променящите се исторически условия

1. Нова парадигма на задачите

2. Накъде вървим? Целите на новия политически курс

1. Икономическата политика на новия курс – всеобхватен икономически прагматизъм, основан на рентабилност, възобновяване на инвестициите и конкурентноспособност

1.Всеобхватен икономически прагматизъм

2.Нова кадрова политика

3.Модернизиране на макроикономическата политика

3.1. Бюджетна политика

3.2 Данъчна политика

3.3. Парично-кредитна политика

3.4. Политика на управляване на държавния и външния дълг

4.Разгръщане на инфраструктурата

5.Модернизиране на системата за управление на държавните активи

6.Нова система за управление на природните ресурси

7.План за следващата фаза на индустриализацията

8.Модернизиране на селското стопанство

8.1. Разгръщане на фермерството и малкия и среден бизнес в преработката на селскостопанска продукция и търговията

9.Политика в областта на водните ресурси

2. Всестранна подкрепа за предприемачеството – водеща сила в националната икономика

1. Развитие на малкия и средния бизнес

2. Нов модел на държавно-частното партньорство – “Силен бизнес – силна държава".

3. Нов етап на приватизация – промяна в ролята на държавата

3. Нови принципи на социалната политика – социални гаранции и лична отговорност

1.Нови принципи на социалната политика

1.1. Минимален социален стандарт

1.2. Целево социално подпомагане

1.3. Решаване на проблема със социалните диспропорции в регионите

1.4. Модернизиране на политиката на заетост и труд

2.Закрила на майчинството. Призив към жените

3.Закрила на детето

4.Здравето на нацията е основата за успешното ни бъдеще

4.1. Основни приоритети в областта на здравеопазването

4.2. Нови подходи в детското здравеопазване

4.3. Подобряване на системата за медицинско образование

4.4. Качество на медицинското обслужване в селските региони

4.5. Развитие на физкултурата и спорта

4. Знанията и професионалните навици – основни ориентири за съвременната образователна система, подготовката и преквалификацията на кадрите

1.Приоритети в сферата на образованието

1.1. Удължаване действието на програмата “Балапан" за осигуряване предучилищно възпитание и обучение на децата до 2020 г.

1.2. Разгръщане на системата за инженерно образование

1.3. Разгръщане на системата за социална отговорност в сферата на образованието

1.4. Модернизиране методиката на образованието

2.Нова политика за разгръщане на иновационните изследвания

2.1. Трансфер на технологии

2.2. Сътрудничество между науката и бизнеса

2.3. “Пътна карта" за учредяване на перспективни национални клъстери

3.Обръщение към младежта

5. По-нататъшно укрепване на държавността и развитие на казахстанската демокрация

1.Нов тип държавно управление

1.Усъвършенстване на системата за държавно планиране и прогнозиране

1.1. Децентрализиране на управлението

2.1. Разграничаване на отговорността и пълномощията между центъра и регионите

2.2. Концепция за развитието на местното самоуправление

2.3. Изборност на акимите на аулите

3.Изграждане на професионален държавен апарат

3.1. Втори етап на административната реформа

4.Нова система на взаимодействие между държавния апарат и бизнеса

5.Въвеждане на принципа “нулева толерантност" към безредието

6.Борба с корупцията

7.Реформа на правоохранителните органи и специалните служби

6. Последователна и предсказуема външна политика – лансиране на националните интереси и укрепване на регионалната и глобалната сигурност

1.Приоритети за модернизиране на външната политика

2.Развитие на икономическата и търговската дипломация

3.Укрепване на регионалната сигурност

4.Принос в укрепване на глобалната сигурност

5.Укрепване на националната отбрана и военната доктрина

7. Новият казахстански патриотизъм – основа за успеха на нашето многонационално и мултиконфесионално общество

1.Новият казахстански патриотизъм

2.Равни права за гражданите от всички етнически групи

3.Култура, традиции и самобитност

4.Казахският език и езиковото триединство

5.Ролята на националната интелигенция

6.Религията в Казахстан през XXI в.

7.Как виждам бъдещето на Казахстан?

8.Обръщение към нацията

Уважаеми казахстанци!

Скъпи съотечественици!

Събрали сме се днес в навечерието на Деня на Независимостта.

Ето че повече от 20 години всички ние с гордост отбелязваме този голям празник.

На 16. 12. 1991 г. народът на Казахстан избра суверенитета, свободата, отварянето към света. Днес тези ценности са станали част от ежедневието ни.

А тогава, в началото на пътя, беше съвсем различно. Сега обаче, благодарение на общите ни усилия, нашата страна се преобрази до неузнаваемост.

Днес нашата държава е преуспяла, със свой облик, свои особености и своя позиция.

Преодоляването на първото препятствие ни струваше скъпо.

Държавата ни полагаше усилия повече от 2 десетилетия за укрепване на суверенитета си и за политическата си тежест. 20 години по-късно тази цел е постигната. Периодът на нашето утвърждаване завърши е успешно.

В началото на XXI в. Казахстан е независим и уверен в себе си.

Не се плашим от промените, настъпили по света като резултат от проточилата се глобална криза. Подготвени сме за тях. Сегашната ни задача е да продължим устойчивото си развитие и през XXI в., запазвайки всичко постигнато през годините на суверенитет.

Главната ни цел е до 2050 г. да създадем общество на благоденствието, основано на силна държава, развита икономика и възможност за всеки да се труди

Силната държава е изключително важна, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж.

Силната държава се занимава не с политика на оцеляване, а с политика на планиране, дългосрочно развитие и икономически растеж.

Ето защо точно днес, в навечерието на Деня на Независимостта, се обръщам към Вас, скъпи мои съграждани, с ново послание.

То излага моята визия за перспективите на развитие на страната ни.

Това е нов политически курс.

I.За благополучен Казахстан кризата е изпитание за нашата държавност, националната икономика, гражданското общество, общественото разбирателство, регионалното лидерство и международния авторитет

Точно преди 15 г. приехме Стратегията за развитие на Казахстан до 2030 г."

Тогава, през 1997 г., все още не бе окончателно преодолян постсъветския хаос, криза върлуваше в Югоизточна Азия и на някои други пазари. Положението у нас също беше сложно.

През всички изминали години нашата стратегия осветяваше пътя ни като маяк, даваше ни възможност да напредваме, без да губим от поглед главната си цел.

Спомняте ли си 1997 г.?

След моето изказване в Парламента настъпи смут и объркване.

Мнозина си питаха: “Какво е това – пропаганда? Обещание за манна небесна?"

Толкова амбициозни изглеждаха поставените по онова време задачи.

Но както е казал народът, който се бои от вълци, не ходи в гората.

Бяхме изправени пред грандиозна задача –да променим хода на събитията. Да построим нова държава.

За да я решим, се налагаше да осъществим тройна модернизация: да изградим държава и да извършим качествен скок към пазарната икономика, да положим основите на социалната държава, да преустроим общественото съзнание. Трябваше да очертаем свой собствен път. Тъкмо този път очертаваше Стратегията Казахстан – 2030". Този документ ни предостави визия за нашите стратегически цели и задачи и се превърна в изключително важен качествен скок в мирогледа ни.

Народната мъдрост гласи, че само правилно поставените цели водят до успех.

Днес за мен е голяма чест да заявя, че нашият избор беше правилен и глобалната криза от 2008–2009 г. го потвърди.

Казахстан издържа. Кризата не унищожи постиженията ни и ни направи още по-силни.

Избраният от нас политически, социално-икономически и външнополитически модел на развитие на страната доказа своята ефективност.

Силна и преуспяваща държава

Най-голямото ни постижение е, че създадохме независим Казахстан.

Оформихме границите си юридически. създадохме интегрирано икономическо пространство в страната. Отново установихме и заздравихме производствените връзки. Днес всички региони работят в непрекъсната връзка помежду си.

Осъществихме исторически важни конституционни и политически реформи, благодарение на които се създадоха съвременната система на държавно управление, основана на разделение на властите.

Построихме новата столица на страната Астана. Тя е съвременен град, превърнал се в наш символ и гордост. Съумяхме да използваме потенциала на столицата, за да покажем на света възможностите на държавата си. Поради това и международната общност избра Казахстан за домакин на ЕКСПО 2017, което нямаше да се случи без Астана. Подобна чест не се оказва на всички. Достатъчно е да споменем, че нашата страна е първата в цялото постсъветско пространство, която председателства ОССЕ, проведе среща на върха на същата организация и ще бъде домакин на световно мероприятие каквото е ЕКСПО 2017.

Устойчив процес на демократизиране и либерализация

Ние се развиваме съгласно ясната формулировка: “Първо икономиката, после политиката". Всеки етап на политическите реформи се обвързва с равнището на развитие на икономиката. Ето защо последователно следваме курса на политическа либерализация. Само така е възможно да модернизираме страната и тя да стане конкурентноспособна.

С всяка следваща стъпка обществото ни се приближава до най-високите стандарти в областта на демокрацията и правата на човека.

В Конституцията ни бяха разписани фундаменталните права и свободи. Сега всички граждани на Казахстан имат равни права и възможности.

Разбирателство и мир между различните социални, етнически и религиозни общности

Що се отнася до казахския народ, културата и езика ни, историческата справедливост бе възстановена.

Въпреки етническото, културното и религиозното многообразие, опазихме мира и политическата стабилност в държавата.

Казахстан се превърна в роден дом за представители на 140 етнически групи и 17 вероизповедания.

Гражданският мир и етническото разбирателството са главната ни ценност.Мирът и разбирателството, диалогът между културите и религиите в нашата многонационална страна справедливо са признати за световен еталон.

Асамблеята на народа на Казахстан се превърна в уникален евразийски пример за диалог между културите.

Казахстан вече е център на глобалния диалог между вероизповеданията.

Националната икономика. Нашата роля в международното разделение на труда

Ние първи в Общността на независимите държави (ОНД) изградихме съвременен модел на пазарна икономика, основана на частната собственост, свободната конкуренция и принципите на отвореност. Моделът ни има за основа активната роля на държавата за привличане на чужди инвестиции.

Привлекли сме в страната си над 160 милиарда долара чужди инвестиции.

Създадени бяха базови условия за предприемаческа дейност и съвременна данъчна система.

Планомерно диверсифицираме националната икономика. В програмата за усилена индустриализация поставих задачата за едно десетилетие да променим облика на нашата икономика и тя да стане независима от световните ценови колебания на суровините.

За 15-е години, изминали от приемането на “Стратегия – 2030", държавата ни се нареди сред петте най-динамично развиващи се страни.

А според резултатите от 2012 г. по размер на БВП ще сме сред 50 най-големи икономики на планетата.

Съществуват всепризнати класации, по които всички държави измерват развитието си. Преди шест години поставих общонационалната задача да се наредим сред 50-е най-конкурентноспособни страни. Казахстан вече е на 51-о място в рейтинга на Световния икономически форум (СИФ). Вече сме на крачка от целта.

Силна социална политика, която да гарантира обществена стабилност и разбирателство

За мен основен критерий винаги е било и ще бъде жизненото равнище на народа.

За 15 години доходите на казахстанците са нараснали 16 пъти.

Броят на гражданите с доход по-нисък от жизнения минимум е намалял 7 пъти, а на безработните – два пъти.

Положихме основите на социално ориентирано общество.

Постигнахме забележим напредък в подобряване здравето на нацията.

За да се повиши ефективността в областта на здравеопазването, беше реформирана система на неговата организация, управление и финансиране.

През последните пет годни смъртността сред родилките намаля почти 3 пъти, а раждаемостта нарасна със 150%.

Създават се равни възможности за получаване на образование.

През изминалите 15 години разходите за образование нараснаха 9,5 пъти. Реализира се Държавната програма за развитие на образованието, насочена към кардинална модернизация на всички образователни равнища – от предучилищното до висшето.

Благодарение на нашата политика на дългосрочни капиталовложения в развитието на човешкия потенциал ние отгледахме сегашното талантливо младо поколение.

Страна, призната от международната общност

В световната политика нашата страна е отговорен и надежден партньор, който се ползва с безспорен международен авторитет.

Ние играем важна роля за укрепване на глобалната сигурност, подкрепяме международната общност в борбата с международния тероризъм, екстремизма и незаконната търговия с наркотици.

Ние бяхме инициатори за свикване на Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (СВМДА) – важен за нашата сигурност международен форум за диалог. В момента СВМДА обхваща 24 страни с население, надхвърлящо 3 милиарда.

През последните 2–3 години Република Казахстан пое председателството на ОССЕ, Шанхайската организация за сътрудничество, Организацията за Икономическо Сътрудничество и Организацията на договора за колективна сигурност.

На Икономическия форум в Астана ние предложихме нов формат на диалогаG-global. Смисълът на тази инициатива е да се обединят усилията на всички за създаване на справедлив и безопасен световен ред.

Ние имаме достоен принос за осигуряване на глобална енергийна сигурност и безопасност на храните.

Активната ни роля за лансиране на неразпространението на ядрено оръжие

Нашите инициативи за задълбочаване на неразпространението на ядрено оръжие са безспорен принос за световната стабилност, ред и сигурност.

След като първи в света закрихме ядрения полигон в Семипалатинск и се отказахме от атомното оръжие, ние получихме стабилни международни гаранции за своята сигурност от водещите ядрени държави като САЩ, Русия, Великобритания, Франция и КНР.

Изиграхме ключова роля за създаване на зона без ядрено оръжие в Централна Азия и активно подкрепяме изграждането на аналогични зони в други региони на планетата и преди всичко в Близкия Изток.

Подкрепяме усилията на световната общественост за противодействие на заплахата от ядрен тероризъм.

Сега ние говорим категорично за необходимост от предприемане на по-нататъшни решителни мерки за премахване на ядрената заплаха. Смятаме, че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие беше и си остава крайъгълен камък на политиката за ограничаване на ядреното оръжие.

Важен катализатор за ограничаването му трябва да стане Договорът за всеобща забрана на ядрените опити.

Преди три години Общото събрание на ООН подкрепи предложението ми за обявяване на 29 август за Международен ден за действия срещу извършване на ядрени опити.

Всичко това е признание за ролята ни в глобалната политика.

Благодарение на тази отговорна политика Казахстан с право е признат за лидер в ограничаването на ядреното оръжие и пример за другите държави.

Стратегията “Казахстан 2030". Основни изводи

В Стратегията “Казахстан 2030" планирахме успеха на страната си.

Последователно и упорито напредвахме към поставените цели. Дори в разгара на глобалната криза през 2008–2009 г. националната ни икономика продължи да бележи ръст.

И днес за мен е висока чест да обобщя резултатите от реализирането на Стратегията “2030", която по редица параметри успяхме да изпълним предсрочно.

(1)НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Бяхме изправени пред задачата да развиваме Казахстан, запазвайки териториалната му цялост. Успяхме да постигнем повече от запланираното.

За пръв път в своята история нашата държава придоби ясни, международно признати граници. Държавната ни граница беше очертана, а това са 14 000 километра.

Казахстан изцяло контролира положението в своята акватория от Каспийско море.

Вече няма заплаха от възникване на каквито и да било териториални спорове. Няма да оставим на потомците си спорни територии със своите съседи.

Създадохме силна, съвременна, способна да защити страната ни армия, ефективна правоохранителна система, които гарантират сигурността на личността, обществото и държавата.

(2) Запазихме и укрепихме ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО в страна, в която живеят представители на 140 народности и 17 вероизповедания. Политиката ни се оказа успешна.

Последователно изграждаме институциите на гражданското общество въз основа на демократичен модел на развитие. Беше учредена институцията на омбудсмана за правата на човека.

Макар навремето у нас никога да не е имало многопартийност, сега в страната функционират партии, представляващи целия политически спектър. Имаме многопартиен Парламент, правителство на парламентарното мнозинство.

Развива се гражданското общество, имаме независими медии. Функционират над 18 000 НПО с най-разнообразна насоченост. Разполагаме с около 2,5 хил. средства за масова информация, като около 90 % от тях са частни.

Днешен Казахстан е важен международен център на диалог между културите и вероизповеданията.

И точно на наша земя се проведоха първите четири конгреса на лидерите на световните и традиционните религии.

През ХХI в. Казахстан трябва да се превърне в мост за диалог и взаимодействие между Изтока и Запада.

(3) ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ВЪЗ ОСНОВА НА ОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С ВИСОК ДЯЛ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ВЪТРЕШНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ. Бяхме си поставили задачата да постигнем реални, устойчиви и нарастващи темпове на развитие. Успяхме да я решим за изключително кратко в исторически план време.

В Стратегията “Казахстан 2030" акцентът беше изместен върху икономическия растеж.

Резултатът е, че е за 15 години обемът на националната ни икономика нарасна от 1,7 трилиона тенге (1 тенге (KZT) = 0.005024 евро) през 1997 г. на 28 трилиона тенге през 2011 г.

БВП на страната нарасна повече от 16 пъти. От 1999 г. ежегодният прираст на БВП възлезе на 7,6 % и надмина водещите развиващи се страни.

БВП на глава от населението нарасна повече от 7 пъти: от 1 500 долара през 1998 г. на 12 000 долара през 2012 г.

Казахстан още от самото начало се превърна в лидер в ОНД по размер на привлечените преки чужди инвестиции на глава от населението. В момента те възлизат вече на 9 200 долара.

Успяхме да увеличим външната търговия 12 пъти, а обемът на производството на промишлена продукция – 20 пъти.

През тези години добивът на нефт се увеличи 3 пъти, на природен газ – 5 пъти. Приходите от суровинните ресурси насочихме към Националния фонд.

Той е нашата надеждна защита срещу евентуални икономически и финансови сътресения. Той е гаранция за сигурността на днешните и бъдните поколения.

В рамките на програмата за ускорена индустриализация от 2010 г. са реализирани 397 инвестиционни проекта на обща стойност 1 797 милиарда тенге и са създадени над 44 000 работни места.

За две години от началото на програмата “Пътна карта за бизнеса –2020" са одобрени 225 проекта с общ размер на кредитите на стойност 101,2 милиарда тенге.

Днес ние сме динамична страна със средно равнище на доходи на населението и динамичен ръст на икономиката.

(4)ЗДРАВЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА КАЗАХСТАНСКИТЕ ГРАЖДАНИ. Беше жизнено важно кардинално да се промени положението на хората, да се подобрят условията им на живот. Резултатите от свършеното са налице.

Средната месечна заплата нарасна 9,3 пъти. Средният размер на пенсиите се увеличи 10 пъти.

16 пъти нараснаха номиналните парични доходи на населението.

Ежегодно се увеличава размерът на финансиране в здравеопазването. Ако през 1999 г. то възлизаше на 46 милиарда тенге, то през 2011 г. е вече 631 милиарда тенге.

Беше основан медицински клъстер, в който влизат пет иновационни здравни обекта: детски рехабилитационен център, детски консултации, центрове по неврохирургия, за спешна медицинска помощ и център по кардиология.

Във всички региони на страната се създават необходимите условия за предоставяне на качествени медицински услуги.

С ускорени темпове се развива транспортната медицина, осигуряваща медицински услуги в най-отдалечените райони на нашата страна.

Националната система за скрининг позволява да се установят и предотвратят заболяванията в начален стадий.

Въведена беше система за безплатно отпускане и частично изплащане на лекарствените средства.

През последните 15 години броят на населението нарасна от 14 почти на 17 милиона.

Продължителността на живота достигна 70 години.

Придържаме се към последователен курс за развитие на достъпно и качествено образование.

Осъществяването на програмата “Балапан" ни даде възможност да увеличим обхвата на децата в предучилищното образование с 65,4%.

Беше въведена задължителна предучилищна подготовка, която в момента обхваща 94,7% от децата в предучилищна възраст.

От 1997 г. досега в републиката са построени 942 училища, както и 758 болници и други здравни обекти.

Разгръщаме мрежа от интелектуални училища и професионално-технически колежи на световно равнище.

През последните 12 години с 182% нарасна броят на стипендиите за висше образование.

През 1993 г. приехме уникалната програма “Болашак", благодарение на която 8 000 талантливи младежи получиха блестящо образование в най-добрите световни университети.

В Астана бе създаден съвременен научно-изследователски университет, който функционира според международните стандарти.

(5)ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ. Нефтено-газовият комплекс на Казахстан е двигателят на цялата икономика, съдействащ за развитието на останалите отрасли.

Трябваше да създадем съвременни ефективни нефтено-газов и рудодобивен икономически отрасли. И се справихме с тази задача. Сега използваме приходите от суровинния сектор за построяване на нова икономика на бъдещето.

При дела на нефтено-газовия отрасъл в БВП на страната се наблюдава устойчива динамика на увеличение и той нарасна от 3,7% през 1997 г. на 14,7% през 2006 г. и 25,8% през 2011 г.

Диверсифицирахме пазарите за доставка и заздравихме позициите си, като по този начин намалихме зависимостта си от едно-единствено направление за реализиране на продукцията си.

(6)ИНФРАСТРУКТУРАТА И НАЙ-ВЕЧЕ ТРАНСПОРТЪТ И КОМУНИКАЦИИТЕ. Поставихме си задачата да разгърнем инфраструктурата. И тя беше по силите ни. През изминалите години пуснахме в експлоатация множество големи стратегически обекти на промишлената и транспортната инфраструктура, както и на инфраструктурата за ежедневно ползване: автомобилни и железопътни магистрали, тръбопроводи, логистични центрове, терминали, летища, гари, пристанища и т. н.

Така бе осигурена работа на много казахстанци и се интегрирахме в системата на регионалните и глобалните икономически връзки.

С всяка изминала година нараства броят на потребителите на телекомуникационния отрасъл. Това се отнася и до стационарните телефони, и до мобилната връзка, и до интернет.

“Електронното правителство" видимо облекчи взаимодействието между гражданите и държавата.

През последните 11 години от развитието на шосейната мрежа бяха заделени 1 263,1 милиарда тенге. През тези години бяха построени и реконструирани над 48 000 километра от републиканската пътна мрежа и 1 100 километра железопътни линии.

В момента възобновяваме Новия път на коприната, изграждайки магистрален транспортен коридор Западна Европа – Западен Китай.

Построихме железопътна линия от Узен до границата на Туркменистан и осигурихме достъп до страните от Персийския залив и Близкия Изток. С изграждането на линията Коргас – Жетъген отворихме врата на Изток и проправихме път към пазарите на Китай и цяла Азия. Започнахме строителството на линията Жезказган – Бейнеу.

(7)ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВА. Налагаше се окончателно да се избавим от управленческите традиции на административно-командната система и да създадем съвременен и ефективен управленски корпус. Изградената от нас система за подбор и повишение на кадрите, в която всички граждани имат равни права и възможности, осигури доста високо равнище на професионализъм и прозрачност в дейността на държавния апарат.

Успяхме да извършим своеобразна революция в държавното управление и да се насочим към повишаване качеството на услугите, оказвани от държавата на населението.

Така основните цели, очертани в Стратегията “Казахстан 2030", са постигнати, а други са в процес на изпълнение.

***

Днес всеки от нас може да каже: “Стратегията “2030" успя, съвременен Казахстан вече е факт. Това е резултат от нашата сплотеност, от упорит, къртовски труд, от въплъщаването на стремежите и надеждите ни."

Всички ние се гордеем със своите постижения.

Световната криза потвърди, че ние се доказахме и като държава, и като общество. Границите ни, политическата ни система, икономическият ни модел вече не предизвикват сериозни разногласия и дискусии нито в страната ни, нито извън нея.

Сега сме изправени пред нова задача. Трябва да задълбочим курса на по-нататъшното развитие на своята държава през по-дългосрочен период.

II. Десетте глобални предизвикателства на ХХI в.

В наши дни човечеството е изправено пред нови глобални предизвикателства.

Набелязвам десет основни предизвикателства за нашата страна и региона. Ако възнамеряваме и занапред да постигаме нови успехи в развитието си, трябва да имам предвид всяко от тях.

Първо предизвикателство: ускореният ход на историята

Историческото време се ускорява стремително. Светът се преобразува интензивно и с поразителна бързина.

През последните 60 години броят на земното население се утрои и до 2050 г. ще стане 9 милиарда. През същия период световният БВП нарасна 11 пъти.

Ускореният ход на световния исторически процес винаги разкрива безгранични възможности пред държавите и аз съм горд, че ние се възползвахме от тях докрай.

За двадесетина години ние модернизирахме всички области от живота на обществото с невероятни темпове. И постигнахме неща, за които на други държави са били необходими 100 или дори 150 години.

Но у нас и до ден днешен има социални групи, които не са се интегрирали в общия процес на модернизиране. Причините за това са обективни. В обществото ни все още съществуват някои диспропорции, влияещи на моралното състояние и обществените очаквания на хората.

Трябва да отстраним тези диспропорции и да предоставим на всички обществени слоеве възможност да се интегрират в процеса на модернизиране, да намерят своето достойно място в обществото, докрай да се възползват от възможностите, които им предоставя новият политически курс.

Второ предизвикателство: глобалната демографска диспропорция

Глобалните демографски диспропорции се изострят с всеки изминал ден. Застаряването е световна тенденция. След 40 години броят на хората над шестдесет ще надхвърля броя на онези на възраст под 15 години. Ниската раждаемост и застаряването на човечеството в много държави неизбежно предизвиква проблеми на трудовия пазар и по-конкретно – недостиг на трудови ресурси.

Нарастващите демографски диспропорции изтласкват нови миграционни вълни и засилват социалното напрежение по цял свят.

В Казахстан ние се сблъскваме с миграционен натиск в някои региони на страната, където незаконни трудови имигранти дестабилизират местните трудови пазари.

Трябва също да сме наясно, че е напълно вероятно в обозримо бъдеще да станем свидетели и на обратния процес – трудова емиграция извън границите на нашата страна.

Ние сме млада нация. Средната възраст у нас е 35 години. Това ни дава огромната възможност да запазим нашия човешки потенциал и правилно да се позиционираме в света. И днес ние разполагаме с добра база за напредък.

В нашата страна има работа и всеки желаещ може да си намери такава. Нещо повече, у нас всеки има възможност сам да си създаде работа, да се погрижи за себе си. Това е наше голямо постижение.

Аз ви водя към Общество на всеобщ труд, в което безработните няма просто да получават помощи, а ще усвояват нови професии, в което хората с ограничени възможности ще могат активно да се занимават със съзидание, а корпорациите и компаниите – да им създават достойни условия за труд.

Нашата младеж трябва да се учи, да овладява нови знания, да придобива съвсем нови навици, умело и ефективно да използва знанията и технологии в ежедневието. Длъжни сме да създадем всички възможности за това и да осигурим възможно най-благоприятните условия.

Трето предизвикателство: заплахата пред глобалната безопасност на храните

Високите темпове, с които нараства населението по света силно изострят проблема с изхранването.

И в момента десетки милиони на планетата гладуват, а около милиард страдат от постоянно недохранване. Без революционни промени в производството на хранителни продукти тези ужасни цифри тепърва ще стават все по-големи.

Това предизвикателство крие огромни възможности за нас.

Ние вече се нареждаме сред най-големите износители на зърнени култури. Разполагаме с обширни екологически чисти територии и можем да произвеждаме екологически чисти хранителни продукти.

Без затруднение сме в състояние да извършим качествен скок в селскостопанското производство. За него ще ни е необходимо държавническо мислене от нов тип.

Пълният текст на обръщението може да се прочете тук.

Created at : 20.04.2017, 16:40, Updated at : 25.05.2017, 16:40