Как да създадем съвместно предприятие в Казахстан?

Създаване и регистрация на ООД с чуждестранно участие в Република Казахстан

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е основна форма за правене на бизнес в Република Казахстан.

При създаване на ООД чуждестранните учредители трябва да имат предвид ред ограничения, установени от законодателството на Република Казахстан. Изброените по-долу ограничения са свързани с националната сигурност и обществения ред в Република Казахстан:

Закон за охранителната дейност

На територията на Република Казахстан се забранява дейността на охранителни фирми от чужди държави. Чуждестранни юридически лица, юридически лица с чуждестранно участие, чужденци, лица без гражданство нямат право:

1) да извършват всички видове охранителна дейност;

2) да учредяват или да бъдат учредители (участници) в частни охранителни фирми.

Закон за средствата за масова информация

На чуждестранни физически и юридически лица и лица без гражданство се забранява пряко или косвено да притежават, използват, разпореждат и (или) управляват повече от 20 процента акции (дялове) на юридическо лице – собственик на медия в Република Казахстан или извършващо дейност в тази област.

Закон за националната сигурност на Република Казахстан

На чуждестранни юридически лица и чужденци е забранено:

Да управляват и експлоатират магистрални линии за комуникации без създаване на юридическо лице на територията на Република Казахстан;

Да придобиват или получават в собственост самостоятелно или в състава на групата повече от 10 процента акции с право на глас, а също дялове от фирми, които притежават или управляват или експлоатират линии за комуникации като оператор за междуградски и (или) международни съобщения, без съгласието на упълномощен орган в областта на съобщенията и информацията, а също органите за национална сигурност;

Пряко и (или) косвено да притежават,използват, разпореждат и (или) управляват в съвкупност повече от 49 процента акции с право на глас, а също дялове от юридически лица, извършващи дейност в областта на телекомуникациите като оператор замеждуградски и (или) международни телекомуникационни връзки, притежаващи наземни (кабелни, в това число оптични, радиорелейни) линии за връзки без изрично разрешение на Правителството на Република Казахстан, основано върху заключението на уполномощен орган в областта на комуникациите и информацията, съгласувано с органите за национална сигурност.

Също така има определени изисквания към учредителите – чуждестранни физически лица. Ако учредител на ООД е гражданин на чужда държава, не влизаща в ОНД, или с които Република Казахстан няма безвизов режим, в съответствие със Закона за миграцията на населението, забранява се създаване на юридическо лице и участие в уставен капитал на търговски фирми за чужденци, които не са получили виза за влизане като бизнес-имигранти.


В съответствие със Закона за миграцията на населението, в течение на два месеца от влизането си на територията на Република Казахстан бизнес-имигрантът е задължен:

1. да регистрира в Република Казахстан търговска фирма или да влезе в състава на участниците (акционери) на търговски фирми, извършващи дейност на територията на Република Казахстан в съответствие с гражданското законодателство на Република Казахстан;

2. да внесе в банка второ равнище на Република Казахстан парична сума, не по-малка от минималния размер, установен от законодателството на Република Казахстан, за регистрация на юридическо лице и формиране на уставен капитал.

Справка: След създаване на дружеството и откриване на банковата сметка на дружеството учредителят, на чието име е открита първоначалната сметка, трябва в течение на 5 (пет) работни дни да преведе внесената сума от тази сметка на сметката на дружеството.


Ако ООД иска да се именува на чужд език, в съответствие със Закона за езиците в Република Казахстан, в наименованието трябва да има транслитерация на казахски и руски език.

Така, един чуждестранен учредител трябва да има предвид всички изброени ограничения и изисквания, за да извърши държавна регистрация на ООД в органите на правосъдието на Република Казахстан.


Държавната регистрация на ООД с чуждестранно участие се извършва в съответствие със Закона за държавната регистрация на юридически лица и счетоводната регистрация на клонове и представителства.

Чуждестранният учредител - юридическо лице, ако друго не се предвижда в международни договори, ратифицирани от Република Казахстан, трябва да подаде следните документи:

  • уведомление за стартиране на бизнеса по форма, установена от министерството на правосъдието на Република Казахстан;
  • легализирано извлечение от търговския регистър или друг легализиран документ, удостоверяващ, че учредителят (чуждестранно юридическо лице) е юридическо лице според законодателството на чуждата държава, с нотариално заверени преводи на казахски и руски език.
  • копие от паспорта или друг документ за самоличност на чуждестранния учредител, с нотариално заверен превод на казахски и руски език.

Задължително се легализират всички документи, предоставени от юридически лица от държави, които не се присъединиха към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. В случай, ако държавата се е присъединила, документите трябва да имат апостил. Документите от юридически лица от държавите от ОНД не трябва да се легализират и апостилират, тъй като тези държави подписаха Конвенция за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела.Такива документи трябва да имат нотариална заверка.

В случай, ако на най-висша ръководна длъжност в ООД се назначава чужденец, този гражданин трябва да се регистрирав местната данъчна служба и да получи Индивидуален идентификационен номер (ИИН), в съответствие със Закона за националните регистри на идентификационните номера.

Освен това, въпреки че по този закон не се предвижда, чуждестранното физическо лице – учредител трябва да получи ИИН, а чуждестранното юридическо лице - учредител трябва да получи Бизнес идентификационен номер (БИН), като се регистрира в местната данъчна служба. За държавната регистрация на ООД чуждестранните учредители трябва да имат съответно ИИН и БИН.


Често задавани въпроси, когато чужденци регистрират фирми в Казахстан


1. Може ли чужденец да регистрира фирма в Казахстан и има ли някакви ограничения?

Чужденци могат да открият фирма във вид на дружество с ограничена отговорност (ООД) по същия ред, както и граждани на Казахстан.

Но има едно изискване: чуждестранно физическо лице трябва да има Бизнес-виза С5, за юридически лица виза не е необходима.

Визи категория С5 «бизнес-имигранти» биват еднократни (за срок до 90 денонощия) и многократни (за срок до 2 години, за етнически казахи – до 3 години).

Еднократна виза се издава в посолството на Казахстан въз основа на покана и при наличие на:

  1. молба;
  2. медицинско свидетелство, потвърждаващо, че лицето няма заболявания, с които влизането в Казахстан за чужденци и лица без гражданство е забранено;
  3. медицинска застраховка;
  4. свидетелство за съдимост;
  5. справка от упълномощен орган за наличието/отсъствието на забрана за извършване на предприемаческа дейност въз основа на съдебно решение.

Получателят на визата трябва да е пълнолетен.


2. Може ли чужденец да открие фирма в Казахстан дистанционно, без да идва в Казахстан?

Забранява се учредяване на юридическо лице от чуждестранни физически лица, които нямат Бизнес-виза С5, съответно дистанционно не може да се открие фирма.

Чужденци - бизнес-имигранти в течение на 2 месеца от влизането си в Казахстан са длъжни да регистрират търговска фирма или да станат акционери.


3. Как е по-лесно да се регистрира фирма в Казахстан – от чуждестранно физическо или юридическо лице?

Еднозначно е за чуждестранно юридическо лице, защото то не трябва да получава бизнес-виза С5. Чуждестранно физическо лице предварително трябва да получи виза С5 за бизнес-имигрант.


4. Списък на необходими документи за откриване на ООД от чужденец.

За регистрация на фирма в Казахстан чужденците трябва да имат:

а) Бизнес-виза С5;

б) Индивидуален идентификационен номер (ИИН), издаден от данъчната служба;

в) Нотариално заверен превод на паспорта на руски и казахски език.

При условие, че има изброените документи, чужденецът получава електронен цифров подпис (ЕЦП) в Центъра за обслужване на населението (ЦОН) и регистрира ООД по електронен път на сайта на електронното правителство.

Ако всичко е попълнено правилно, ООД може да бъде регистрирано в рамките на един работен ден.


5. Наименование на дружеството и има ли ограничения

В Казахстан има определени изисквания към наименованието на фирмата. Наименованието на ООД не трябва напълно или частично да повтаря наименования на юридическите лица, регистрирани в Република Казахстан.

Наименованието на съвместни, чуждестранни дружества трябва задължително да има транслитерация на казахски и руски език. Тоест, ако искате да посочите наименование на латиница, в скоби след основното наименование трябва да има транслитерация. Транслитерацията не е необходима, ако наименованието е на руски и/или казахски език.


6. Минимален размер на уставния капитал и срок за попълването му.

Уставен капитал – това е имущество и парични средства, които учредителите влагат, за да започнат търговска дейност.

Минимален размер на уставния капитал за малкия бизнес е 0 тенге, а за средния и голям бизнес е 100 МРП (месечни разчетни показатели).

През 2019 година 1 МРП е равно на 2525 тенге. Срокът за попълване на уставния капитал зависи от учредителите, но не може да надвишава една година от датата на регистрацията на ООД.


7. Трябва ли да има юридически адрес при регистриране на ООД или може да се използва апартамент като офис?

В настоящо време не може да се регистрира ООД без юридически адрес.

Много наемодатели не искат да предоставят помещение за юридически адрес, ако ООД още не е регистрирано. Но може да се сключи предварителен договор за наем и след регистриране на ООД да се сключи същински договор за наем. Ако все пак не успяхте да сключите предварителен договор за наем, може да се използва апартамент като юридически адрес.


8. Може ли чужденец да бъде директор на ООД?

Чужденец може да бъде директор на ООД, но само ако има съответно разрешение, издадено от упълномощен орган.

Граждани на държави-участнички в Евразийски икономически съюз могат да бъдат ръководители и редови служители в ООД без да имат разрешение за работа.
Created at : 27.08.2019, 11:30, Updated at : 27.08.2019, 11:30