ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ


Съгласно законодателството на Република Казахстан инвеститорите се делят на 2 категории:

Инвеститор

Голям инвеститор

физически и юридически лица, инвестиращи в Република Казахстан до два милиона МРП*

физически и юридически лица, инвестиращи в Република Казахстан два милиона и повече МРП*

*МРП – месечен разчетен показател, от 1 януари 2019 година – 2525 тенге.

Република Казахстан предоставя мерки за държавна подкрепа на инвестициите и в съответствие със законодателните актове гарантира стабилност на договорите, сключени между инвеститорите и държавните органи на Република Казахстан.


Инвестиционни преференции

Целта на държавната подкрепа за инвестициите е:

 • създаване на благоприятен инвестиционен климат за развитие на икономиката и насърчаване на инвестициите в създаване на нови, разширяване и обновяване на действащи производства, с използване на съвременните технологии;
 • повишаване на квалификацията на казахстанските кадри;
 • опазване на околната среда.

Държавната подкрепа на инвестициите се изразява в предоставяне на инвестиционни преференции и се извършва от:

 • Министерството на външните работи на Република Казахстан;
 • Акционерно дружество «Национална компания «KAZAKH INVEST»
 • Други упълномощени органи.

Инвестиционни преференции са привилегии, които се предоставят в съответствие със законодателството на Република Казахстан:

 • на казахстански юридически лица*, които изпълняват инвестиционен проект;
 • лизингови фирми, които въз основа на договор за лизинг внасят технологично оборудване за казахстанско юридическо лице, изпълняващо инвестиционен проект.

*Казахстанско юридическо лице е юридическо лице (в това число с чуждестранно участие), създадено по законодателството на Република Казахстан.

В съответствие с Предприемаческия кодекс на Република Казахстан, на територията на Република Казахстан се изпълняват следните видове инвестиционни проекти:

Инвестиционен
проект

Инвестиционен
приоритетен проект

Инвестиционен
специален проект

инвестиции в създаване на нови, разширяване и (или) обновяване на действащи производства, в т.ч. с държавно-частно партньорство и концесии.

извършване на определени приоритетни видове дейност, (списъкът e утвърден с постановление на Правителството на Казахстан № 13 от 14 януари 2016 година http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000013):

 • по създаване на нови производства, когато юридическо лице инвестира в строителство на нови производствени обекти (фабрика, завод, цех), в размер не по-малко от 2 милиона МРП;
 • по разширяване и (или) обновяване на действащи производства, когато юридическо лице инвестира не по-малко от 5 милиона МРП, в това число в обновяване (реновация, реконструкция, модернизация) на действащи производствени мощности, произвеждащи продукция.

Инвестиционен проект, който изпълнява казахстанско юридическо лице, регистрирано като участник в Специална икономическа зона (СИЗ) или собственик на свободен склад, в съответствие с митническото законодателство на Република Казахстан, или проект, който изпълнява казахстанско юридическо лице, сключило договор за промишлено сглобяване на моторни транспортни средства.


Преференции по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

1.освобождаване от мита при внос на:
 • технологично оборудване (стоки, предназначени за използване в технологичния процес на инвестиционния проект) - за срока на инвестиционния договор, но не повече от 5 години от датата на регистрацията на инвестиционния договор;
 • съставни части към технологичното оборудване (съставни части, в своята съвкупност представляващи конструктивна цялост на технологичното оборудване) - за срока на инвестиционния договор, но не повече от 5 години от датата на регистрацията на инвестиционния договор;
 • резервни части за технологичното оборудване – предоставя се на казахстански юридически лица за срок до 5 години в зависимост от обема на инвестициите във фиксирани активи и в случай, ако инвестиционният проект съответства на списъка с приоритетни видове дейност, утвърден с постановление на Правителството на Република Казахстан № 13 от 14 януари 2016 г.;
 • суровини и (или) материали (всякакви полезни изкопаеми, компоненти или други стоки, които се използват за получаване на готова продукция чрез технологичен процес) – за срок от 5 години от деня на въвеждане в експлоатация на фиксираните активи по работна програма (приложение към инвестиционния договор, което определя календарен график на работата по изпълнение на инвестиционния проект до въвеждане на производството в експлоатация).
2.освобождаване от ДДС* при внос на суровини (или) материали – срок – според договора.

3.държавни натурални грантове
 • - след изтичане срока на инвестиционния договор при условие, че инвеститорът е изпълнил своите инвестиционни ангажименти, на него се предоставя за временно безплатно ползване имуществото на Република Казахстан*
 • - или за извършване на дейност по реализация на инвестиционен проект на казахстанско юридическо лице се дава парцел за временно безплатно ползване, с последващо безвъзмездно прехвърляне на собствеността или се предоставя право на ползване на земята) – максимален размер е не повече от 30% от обема на инвестициите във фиксирани активи на казахстанското юридическо лице.

*ДДС – Данък добавена стойност (в съответствие с чл.422 от Данъчния кодекс е 12 %).

*това са земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване, изчислителна техника, измервателни и регулиращи уреди и устройства, транспортни средства (с изключение на лек автомобилен транспорт), производствен и стопански инвентар


Преференции по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТЕН ПРОЕКТ

1.освобождаване от мита при внос на:
 • технологично оборудване (стоки, предназначени за използване в технологичния процес на инвестиционния проект) - за срока на инвестиционния договор, но не повече от 5 години от датата на регистрацията на инвестиционния договор;
 • съставни части към технологичното оборудване (съставни части, в своята съвкупност представляващи конструктивна цялост на технологичното оборудване) - за срока на инвестиционния договор, но не повече от 5 години от датата на регистрацията на инвестиционния договор;
 • резервни части за технологичното оборудване – предоставя се на казахстански юридически лица за срок до 5 години в зависимост от обема на инвестициите във фиксирани активи и в случай, ако инвестиционният проект съответства на списъка с приоритетни видове дейност, утвърден с постановление на Правителството на Република Казахстан № 13 от 14 януари 2016 г.;
 • суровини и (или) материали (всякакви полезни изкопаеми, компоненти или други стоки, които се използват за получаване на готова продукция чрез технологичен процес) – за срок от 5 години от деня на въвеждане в експлоатация на фиксираните активи по работна програма (приложение към инвестиционния договор, което определя календарен график на работата по изпълнение на инвестиционния проект до въвеждане на производството в експлоатация).
2. освобождаване от ДДС при внос на суровини (или) материали – срок – според договора.

3. държавни натурални грантове - максимален размер е не повече от 30% от обема на инвестициите във фиксирани активи на казахстанското юридическо лице (земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване, изчислителна техника, измервателни и регулиращи уреди и устройства, транспортни средства (с изключение на лек автомобилен транспорт), производствен и стопански инвентар)


4. освобождаване от други данъци: корпоративно подоходно облагане, данък върху земята, данък върху имуществото.

5. инвестиционни субсидии (с изключение на инвестиционни приоритетни проекти по разширяване и (или) обновяване на действащите производства) – дават се безвъзмездно и безвъзвратно на казахстанско юридическо лице с решение на Правителството на Република Казахстан при подписване на инвестиционен договор за инвестиции в размер не по-малко от 5 милиона МРП. Размерът на субсидията е до 30% от стойността на СМР и покупка на оборудване (без ДДС и акцизи), които са предвидени в работната програма на инвестиционния договор.


Преференции по ИНВЕСТИЦИОНЕН СПЕЦИАЛЕН ПРОЕКТ

1.освобождаване от мита за срок не повече 15 години от датата на регистрация на специалния инвестиционен договор (но не повече от срока на действието на Свободната икономическа зона) при внос на:

 • технологично оборудване (стоки, предназначени за използване в технологичния процес на инвестиционния проект);
 • съставни части към технологичното оборудване (съставни части, в своята съвкупност представляващи конструктивна цялост на технологичното оборудване) и резервни части към технологичното оборудване;
 • суровини и (или) материали (всякакви полезни изкопаеми, компоненти или други стоки, които се използват за получаване на готова продукция чрез технологичен процес);
 • суровина и (или) материали в състава на готова продукция, произведена на територията на СИЗ или свободния склад.
2.освобождаване от ДДС при внос на суровина и (или) материали, освобождаване от корпоративно подоходно облагане, данък върху земята, данък върху имуществото.Преференции

Инвестиционен проект

Инвестиционен

приоритетен проект

Специален инвестиционен проект

Създаване на нови производства (фабрика, завод, цех)

Разширяване и обновяване на действащи производства (реновиране, реконструкция, модернизация)

Освобождаване от мита

+

+

+

+

Държавни натурални грантове

+

+

+

Инвестиционна субсидия

+

Освобождаване от данъци:

ДДС при внос

+

+

+

+

Корпоративно подоходно облагане

+

+

+

Данък върху земята

+

+

+

Данък върху имуществото

+

+

+


Условия за предоставяне на инвестиционни преференции

Инвестиционни преференции се предоставят само на казахстански юридически лица (вж.бележката), които планират да реализират инвестиционен проект в приоритетен вид дейност съгласно списъка с приоритетни видове дейност, утвърден с постановлението на Правителството на Казахстан № 13 от 14 януари 2016 година.

Инвестиционните преференции се предоставят при спазване на следните условия:

По инвестиционен проект –

1) получател е казахстанско юридическо лице;
2) юридическо лице извършва видове дейност съгласно част 1 от списъка с приоритетни видове дейност, утвърден с постановлението на Правителството на Казахстан № 13 от 14 януари 2016 година.

По инвестиционен приоритетен проект –

1) получател е казахстанско юридическо лице;

2) юридическо лице инвестира в размер не по-малко от 2 милиона МРП за създаване на нови производства или 5 милиона МРП за разширяване и (или) обновяване на действащи производства;

3) юридическо лице извършва вид дейност, включена в част 2 от списъка с приоритетни видове дейност;

4) юридическо лице не е:

 • автономна образователна организация според данъчното законодателство на Република Казахстан и законодателството на Република Казахстан в областта на образованието;
 • организация, извършваща дейност на територията на Специална икономическа зона, в съответствие с данъчното законодателство на Република Казахстан и законодателството на Република Казахстан за специалните икономически зони;

5) дялът на държавата и (или) на субекта от квази държавен сектор, което е казахстанско юридическо лице и участва като учредител и (или) участник (акционер) в казахстанското юридическо лице, не надвишава 26 %.

Участието на държавата и (или) на субекта от квази държавен сектор, което е казахстанско юридическо лице и участва като учредител и (или) участник (акционер) в казахстанското юридическо лице, е за срок не повече от 5 години от датата на регистрацията на инвестиционния договор. В рамките на тези пет години държавата и (или) субектът от квази държавния сектор са задължени да напуснат състава на учредителите и (или) участници (акционери) на казахстанското юридическо лице. В случай на неизпълнение на това условие предоставянето на инвестиционните преференциите спира до тяхното пълно излизане от състава на учредителите и (или) участници (акционери) на казахстанското юридическо лице, но не повече от една година.

Неизпълнението на условието по излизане от състава на учредителите и (или) участници (акционери) на казахстанското юридическо лице в рамките на спирането на преференциите води до предсрочно прекратяване на инвестиционния договор и връщане на предоставените по-рано инвестиционни преференции.

Разпоредбите по тази точка не се прилагат, когато дялът на държавата и (или) субекта от квази държавния сектор като учредител и (или) участник (акционер) на казахстанското юридическо лице е по-малко от петдесет процента и то изпълнява инвестиционен проект по добив на метан от въглищни пластове;

6) за реализация на инвестиционен приоритетен проект като източник или гаранция за финансиране не трябва да се използват бюджетни средства, с изключение на средства, които се дават с условие за връщане в определен срок за определено заплащане, в това число лизинг и кредитиране;

7) инвестиционната дейност се извършва не по договор за държавно-частно партньорство, в това число по договор за концесия.

По специален инвестиционен проект –

1) казахстанско юридическо лице е регистрирано като участник в СИЗ;

2) казахстанско юридическо лице е регистрирано като собственик на свободен склад в съответствие с митническото законодателство на Република Казахстан;

3) казахстанско юридическо лице е сключило споразумение за промишлено сглобяване на моторни транспортни средства;

4) юридическо лице извършва видове дейност, включени в част 1 на списъка с приоритетни видове дейност, утвърден с постановление на Правителството на Казахстан № 13 от 14 януари 2016 година.


Безвизов режим за български граждани

От 1 януари 2017 година граждани на Република България могат да влизат, излизат и преминават транзитно през територията на Република Казахстан без визи, за срок не повече от 30 календарни дни от момента на пресичането на държавната граница.


Облекчен ред за наемане на чужда работна ръка

През 2017 година правителството на Казахстан съвместно със Световната банка разработи Национална инвестиционна стратегия за 2018-2022 година. Приоритетни отрасли на икономиката са:

• Хранително-вкусова промишленност

• Дълбока преработка на полезни изкопаеми

• Металургия

• Химия и нефтохимия

• Машиностроене

При реализация на инвестиционни проекти в приоритетни отрасли наемане на работна сила се извършва без квоти и разрешения (това е в допълнение към изброените преференции).


Инвестиционен омбудсман

В Република Казахстан е създаден и успешно работи Инвестиционен омбудсман. Той трябва да осигурява спазване на законните права и интереси на инвеститорите в Казахстан.

За обективно решаване на поставените въпроси и даване на препоръки Инвестиционен омбудсман създаде работна група, в която влизат заместник-ръководители на следните държавни органи на Казахстан: Генерална прокуратура, министерствата на финансите, правосъдието, външните работи, енергетиката, селското стопанство, националната икономика, образованието и науката, културата и спорта, труда и социалната защита на населението.


Обслужване на инвеститорите на едно гише

В Република Казахстан работи механизъм за обслужване на инвеститорите на едно гише.

Съгласно чл. 282 от Предприемаческия кодекс на Република Казахстан № 375-V а от 29 октомври 2015 година:

Принципът на «едно гише» за инвеститорите – това е централизирана форма, с която упълномощеният орган по инвестиции оказва съдействие на инвеститорите при предоставяне на държавните услуги, предвиждаща минимизиране на участието на инвеститорите в събирането и подготвянето на документите и ограничаване на техния пряк контакт с държавните органи.

Инвеститорите могат да получат всички държавни услуги, за да реализират инвестиционен проект, а също да получат консултация в Центъра за обслужване на инвеститори (гр.Нур-Султан, ул. Кабанбай батър, 32/1, «Транспорт Тауър», 1 етаж) и в Секторите за обслужване на инвеститори във всички региони на Казахстан.

Списък на Секторите за обслужване на инвеститори:

 • 1.В гр. Нур-Султан: отдел на Есилски район (БЦ Санкт-Петербург ул. Достък, 20), отдел на Есилски район (ул. Сауран 7).
 • 2.В гр. Алматъ: отдел на Медеуски район (ул.Марков, 44), отдел на Бостандъкски район (ул.Ходжанов, 9А), отдел на Ауезовски район (ул.Джандосов, 51).
 • 3.В Акмолинска област: Отдел №2, адрес: гр. Кокшетау, ул. Абай 96.
 • 4.В Актюбинска област: Отдел №1, адрес: гр.Актобе, ул. Тургенев 109.
 • 5.В Алматинска област: Талдъкоргански градски отдел, адрес: ул.Тауелсиздик, 67Б.
 • 6.В Атърауска области: Отдел № 1, адрес: гр. Атърау, ул. Сатпаев, 23.
 • 7.В Източноказахстанска област: градски отдел № 3, адрес: гр. Уст-Каменогорск, ул. Белински, 37 а.
 • 8.В Жамбълска област: отдел № 1, адрес: гр.Тараз, ул. К.Койгелдъ, 158А.
 • 9.В Западноказахстанска област: отдел №1, адрес: гр.Уральск, ул. Жамбъл, 81.
 • 10.В Карагандинска област: отдел №7, адрес: гр.Караганда, ул Татимбет 10/5.
 • 11.В Костанайска област: отдел № 1, адрес: гр. Костанай, ул. Таран, 114.
 • 12.В Къзълординска област: отдел № 1, адрес: гр. Къзълорда, ул. Муратбаев 2 е.
 • 13.В Мангистауска област: Актауски градски отдел, адрес: гр.Актау, 15 мкр, зд. 67 б.
 • 14.В Павлодарска област: отдел №3, адрес: гр.Павлодар, ул. Павлов, 48.
 • 15.В Северноказахстанска област: отдел № 1, адрес: гр. Петропавловск, ул. М. Ауезов, 157.
 • 16.В Туркестанска област: отдел №2, адрес: гр. Шъмкент, ул. Мадели Кожа 1Г.
Created at : 11.02.2019, 19:00, Updated at : 11.02.2019, 19:00